Categories:

20 maart 2012

PontMeyer verbetert resultaten in uitdagende markt

  • Omzet stijgt met 4,9% tot € 318,7 miljoen (2010: € 303,7 miljoen)
  • Kostenniveau neemt af met 2,9% (€ 2,3 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór bijzondere posten verbetert met € 6,4 miljoen tot    € 5,1 miljoen (2010: € -1,3 miljoen)
  • Nettoresultaat verbetert met € 5,0 miljoen tot € 2,3 miljoen (2010: € -2,7 miljoen)
  • Werkkapitaal daalt met € 15,2 miljoen tot € 44,4 miljoen (2010: € 59,6 miljoen)     

 
Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “De resultaten van PontMeyer zijn verbeterd in een markt die al geruime tijd uitdagend genoemd kan worden. De eerste helft van 2011 namen de bouwactiviteiten licht toe ten opzichte van de eerste helft van 2010. Hierdoor ontstond enig optimisme, het herstel verloor echter al snel vaart. De toename had vooral te maken met het betere bouwweer ten opzichte van 2010, van een structurele stijging van de vraag in het marktsegment was geen sprake. Na de bouwvak daalde de vraag. Vooral als gevolg van het verslechterende conjunctuurbeeld en de onrust binnen Europa als gevolg van de financiële crisis in een aantal Zuid-Europese landen.
 
Desondanks steeg de omzet ten opzichte van vorig jaar met bijna 5% tot € 318,7 miljoen. De in 2009 ingezette reorganisatie, de in 2010 gestarte efficiencyslag met betrekking tot logistiek en de verkoop van de prefab-activiteiten in 2011, hebben tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor het kostenniveau van de onderneming in 2011 verder is gedaald. Ook het werkkapitaal is aanzienlijk teruggebracht. Dit leverde, in relatie tot de moeilijke marktomstandigheden, een tevredenstellend operationeel resultaat op.
 
De vooruitzichten voor 2012 zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten nog niet rooskleurig. Evenals onze klanten moeten wij de komende jaren alle zeilen bijzetten. Met de medezeggenschap is overeengekomen dat de organisatie van de onderneming verder wordt aangepast aan de markt op het moment dat sprake is van een verdere daling van de markt. De additionele verbetering van de organisatie en verlaging van de kosten vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om de huidige marktomstandigheden op een alleszins redelijke manier door te komen.”
 
Toelichting op de resultaten
De ontwikkelingen op de aan- en afvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 318,7 miljoen (2010: € 303,7 miljoen) werd een operationeel resultaat van € 5,1 miljoen positief behaald (exclusief een eenmalige bate van € 0,5 miljoen), in 2010 was dit resultaat € 1,3 miljoen negatief. Het netto resultaat na belastingen was € 2,3 miljoen positief (2010: € 2,7 miljoen negatief). De voorraden zijn vooral als gevolg van assortimentsbeheer en de ingezette wijziging van het logistieke model gedaald tot € 49,0 miljoen (2010: € 55,6 miljoen). Deze daling is gerealiseerd ondanks prijsstijgingen. Het aantal debiteurendagen is ondanks de moeilijke marktsituatie in lijn met vorig jaar. Ook is de schade die PontMeyer lijdt door faillissementen van klanten in 2011 niet groter dan in 2010. De financieringsbehoefte is gedurende het jaar gedaald, waarbij de vergelijking met eind 2010 een verschil van € 21,8 miljoen laat zien. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het positieve operationele resultaat en de reductie van het werkkapitaal.

Dividend
De onderneming stelt voor om, gegeven de onzekere marktvooruitzichten, over 2011 geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten
De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor 2012. PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.