Categorie: Persbericht Page 1 of 5

Persberichten TABSHolland N.V.

Resultaten 2019 Timber and Building Supplies Holland N.V.

P E R S B E R I C H T

Zaandam, 23 maart 2020

Resultaten 2019 Timber and Building Supplies Holland N.V.
Verdere groei resultaten TABS Holland in 2019

 • Omzetstijging van 1,4% tot € 730 miljoen (2018: € 720 miljoen)
 • Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 1,0% ten opzichte van 2018
 • Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 55,3 miljoen (2018: € 49,5 miljoen)
 • Nettoresultaat € 39,8 miljoen (2018: € 32,7 miljoen)
 • Resultaat per aandeel € 5,88 (2018: € 4,83)
 • Het voorstel is om over 2019 geen dividend uit te betalen (2018: € 1,76)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“Het zijn bijzondere tijden. In dit persbericht maken we melding van tevredenstellende resultaten over het afgelopen jaar, maar het voelt enigszins ongemakkelijk om terug te kijken naar 2019 terwijl op dit moment in Nederland verstrekkende maatregelen worden genomen die we nog niet eerder hebben meegemaakt. De impact hiervan op de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder is niet goed te overzien. Wij monitoren de situatie op dagbasis en hebben verschillende scenario’s uitgewerkt waarin aandacht is voor de veiligheid van personeel en klanten, de supply chain en liquiditeiten.

De Nederlandse economie groeide in 2019 voor het zesde jaar op rij. Ook de bouwsector groeide afgelopen jaar gestaag verder, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de groei in de bouw 4% was. De groeipercentages wisselden per segment. Toch was het beeld over 2019 niet alleen positief. Zo liep de vergunningsverlening voor nieuwbouwwoningen vanaf begin 2019 zichtbaar terug. In de tweede helft van 2019 nam dit effect verder toe, mede als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. De onzekerheid die stikstof en PFAS met zich meebracht heeft tot heftige reacties geleid, ook vanuit de bouwsector. Een belangrijke zorg is dat een terugval van het bouwvolume tot uitstroom van arbeidskrachten uit de branche zou kunnen leiden, waarmee de situatie voor langere tijd zou aanhouden.

In de rapportage van het EIB van 22 januari wordt de verwachting uitgesproken dat de groei van de totale bouwproductie in 2020 en 2021 stilvalt en in 2020 zelfs met 1% zal afnemen, maar we moeten er rekening mee houden dat er veel grotere bewegingen plaats gaan vinden.

Voor ons betekent dit enerzijds dat we de ontwikkelingen goed volgen en daarop zullen moeten acteren zoals we ook in het verleden hebben gedaan, maar anderzijds zullen we onze strategische lijn continueren: de klant voorop, hard werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte partner optreden voor klanten en leveranciers. TABS Holland staat er, ook in onzekere tijden.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Door TABS Holland-breed gebruik te maken van de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven de klant maximale service. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en optimale samenwerking in de backoffice.”

Toelichting op de resultaten
De omzet van TABS Holland steeg tot € 730 miljoen (2018: € 720 miljoen) en het netto-omzetresultaat voor bijzondere posten tot € 55,3 miljoen (2018: € 49,5 miljoen). Het nettoresultaat was € 39,8 miljoen (2018: € 32,7 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s daalde van 1.508 naar 1.497. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De bankschuld is verder afgebouwd.

In 2019 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in ICT oplossingen.

Dividend
Gegeven de onzekerheid die het Corona virus alsmede de genomen maatregelen met zich meebrengen voor de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder is het voorstel om over 2019 geen dividend uit te keren.
/ / / / / / /
Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen)

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN TABS HOLLAND N.V.

Zaandam, 2 april 2020

In aanvulling op onderstaand bericht over de uitbreiding van de Raad van Bestuur van TABS Holland N.V. met CFO René van ‘t Hof, laten wij bij deze weten dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis zal geven van de benoeming van René van ’t Hof.

Met vriendelijke groet,
A.L.M. Nelissen
Voorzitter RvC TABS Holland N.V.

Zaandam, 6 november 2019

Uitbreiding management TABS Holland N.V.

René van ’t Hof – CFO TABS Holland N.V.

Via dit bericht maken wij bekend dat René van ’t Hof per 1 januari a.s. wordt toegevoegd aan de leiding van TABS Holland in de rol van CFO met een brede verantwoordelijkheid voor de back-office inclusief operationele taken. René zal worden voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei 2020.

De 51-jarige René van ’t Hof heeft ruime ervaring als CFO en bestuurder, de afgelopen jaren was hij Divisie CFO bij Boskalis Offshore Energy. Daarvoor is hij CFO geweest bij o.a. Smit Lamnalco en Anthony Veder.

Met vriendelijke groet,

A.L.M. Nelissen

Voorzitter RvC TABS Holland N.V.

RESULTATEN EERSTE HALF JAAR 2019

Zaandam, 23 augustus 2019

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2019

 • Omzetstijging van 4% tot € 386 miljoen (vorig jaar: € 373 miljoen)
 • Kostenniveau gelijk aan vorig jaar
 • Operationeel resultaat stijgt met 15% naar € 31 miljoen (vorig jaar: € 27 miljoen)
 • Nettoresultaat € 23,5 miljoen (vorig jaar: € 19,4 miljoen)

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam gemiddeld verder toe ook al zijn de eerste berichten over afkoeling van de bouwmarkt op diverse plaatsen te lezen. De orderportefeuilles van aannemers zijn minder lang gevuld dan een jaar geleden en ook onderaannemers zijn weer gemakkelijker te vinden. Volgens de NVM daalde het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal met 3% ten opzichte van 2018 en het aantal woningen dat te koop staat met 17%. Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwbouwmarkt stagneert. Onder meer in de juni rapportage van ING is te lezen dat de bouw in 2019 verschuift van woningbouw naar utiliteit en infra.

Deze marktontwikkelingen hebben invloed op de omzetontwikkeling van TABS Holland, maar binnen TABS Holland wordt blijvend hard gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft onverminderd op onze klanten gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”

Toelichting op de resultaten

De omzetstijging van € 373 miljoen naar € 386 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel minder hard gestegen dan de omzet en de kostenstijging is beperkt gebleven.

Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Ook het netto resultaat is verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

De balans is ten opzichte van vorig jaar korter geworden, vooral als gevolg van daling van de voorraad. Het aantal fte’s is met 2% toegenomen.

In juni is dividend over 2018 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van € 11,9 miljoen.

Overig

HAL heeft TABS Holland bericht dat onder het op 8 juli 2019 aangekondigde vrijwillige bod HAL 0,6% van de uitstaande aandelen TABS Holland heeft verkregen. De verhandelbaarheid van de aandelen TABS Holland op NPEX zal vooralsnog in stand zal blijven.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn nog overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de te verwachten resultaten voor heel 2019. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit negen verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen).

Voor nadere informatie:

René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

RESULTATEN 2018

Zaandam, 20 maart 2019

Resultaten 2018 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Verdere groei resultaten TABS Holland

 • Omzetstijging van 6,7% tot € 720 miljoen (2017: € 675 miljoen)
 • Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 4,5% ten opzichte van 2017
 • Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 49,5 miljoen (2017: € 43,5 miljoen)
 • Nettoresultaat € 32,7 miljoen (2017: € 34,1 miljoen)
 • Resultaat per aandeel € 4,83 (2017: € 5,03)
 • Dividendvoorstel per aandeel € 1,76 (2017: € 1,76)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:

In 2017 groeide de Nederlandse economie met 2,9%, in 2018 vlakte dit iets af naar +2,6%, maar het productievolume van de industrie en de bouw nam nog fors toe. Het Economisch Instituut voor de Bouw geeft aan dat de groei in de bouw 6,5% was. De nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg sterk met 9%. Herstel en verbouw profiteerde met een plus van 5% van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen en transformaties van bedrijfsgebouwen naar woningen, ook was er meer activiteit van corporaties en extra investeringen in duurzaamheid.

De omzet van TABS Holland steeg mede daardoor tot € 720 miljoen (2017: € 675 miljoen) en het netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten tot € 49,5 miljoen (2017: € 43,5 miljoen). Het nettoresultaat was € 32,7 miljoen (2017: € 34,1 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg van 1.465 naar 1.508. De kosten stegen vooral door het toegenomen volume. De bankschuld is verder afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in 2018 een tevredenstellend operationeel- en nettoresultaat.

In 2018 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in productiecapaciteit. Ook is geïnvesteerd in een groot zonne-energieproject op het terrein aan de Symon Spiersweg in Zaandam.

De onderneming stelt voor om over 2018 dividend uit te keren ter waarde van € 11,9 miljoen, oftewel € 1,76 per aandeel.

De komende jaren blijft beschikbaarheid van arbeidskrachten in de uitvoerende bouw een uitdaging, met name door de krappe arbeidsmarkt. Mede hierdoor wordt efficiency steeds belangrijker. Bedrijven in de bouw hebben daardoor behoefte aan partners met een uitgebreid assortiment en goede service. TABS Holland voorziet graag in die behoefte. De website van PontMeyer is in 2018 volledig vernieuwd en Jongeneel startte met Jongeneel Services. Dit helpt klanten om beter en efficiënter te bouwen.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). De doelstelling is TABS Holland-breed gebruik maken van de beste systemen en de best practices om zo de klant maximale service te bieden. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben 2018 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. De medewerkers van TABS Holland hebben goed ingespeeld op het verder aantrekken van de markt.

In 2019 gaan we door op de ingeslagen weg: de klant voorop. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en optimale samenwerking in de backoffice.”

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen)

Voor nadere informatie: René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

RESULTATEN EERSTE HALF JAAR 2018

Zaandam, 28 augustus 2018

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2018

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2018

 • Omzetstijging van 7% tot € 373 miljoen (H1 2017: € 347 miljoen)
 • Kostenniveau 8% hoger dan H1 2017
 • Operationeel resultaat stijgt met 18% naar € 27 miljoen (H1 2017: € 23 miljoen)
 • Nettoresultaat € 19,4 miljoen (H1 2017: € 19,6 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam verder toe door het herstel van de vraag in de bouw. In 2018 worden naar schatting 67.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2017. Dit is lager dan het stijgingspercentage in 2017 (14%). Het aantal verkochte bestaande woningen nam iets af ten opzichte van 2017, maar zit nog ver boven het niveau van voor de crisis waardoor er veel werk is voor de verbouw- en renovatiemarkt. De groei bij de infrasector zet door, mede door het toegenomen aantal nieuwbouwwoningen.

De orderboeken van de bouwbedrijven groeien nog steeds. Enerzijds door het aanbod van werk, anderzijds door het tekort aan personeel. Dit laatste en een tekort aan bouwgrond zijn remmende factoren voor de groei van de productie. Terwijl in het gehele jaar 2017 de totale bouwproductie 5,6% toenam, zal dit in 2018 naar verwachting ongeveer 4% zijn. (ING, Kennis over de economie, Bouwproductie evenaart top van 2008, 26 april 2018).

Bij TABS Holland wordt hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 347 miljoen naar € 373 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is enigszins beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daar staat tegenover dat dit jaar geen eenmalige baten zijn geboekt, waardoor het netto resultaat ten opzichte van vorig jaar iets lager ligt.
De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, vooral als gevolg van stijging van de voorraad. Het aantal fte’s is eveneens toegenomen.
In juni is dividend over 2017 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van € 11,8 miljoen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de ontwikkeling van de resultaten voor heel 2018. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit 9 verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen).

Voor nadere informatie:

Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

Page 1 of 5

Thema gemaakt door Anders Norén

error: Content is protected !!