Categorie: Persbericht Pagina 2 van 5

Persberichten TABSHolland N.V.

RESULTATEN EERSTE HALF JAAR 2018

Zaandam, 28 augustus 2018

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2018

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2018

 • Omzetstijging van 7% tot € 373 miljoen (H1 2017: € 347 miljoen)
 • Kostenniveau 8% hoger dan H1 2017
 • Operationeel resultaat stijgt met 18% naar € 27 miljoen (H1 2017: € 23 miljoen)
 • Nettoresultaat € 19,4 miljoen (H1 2017: € 19,6 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam verder toe door het herstel van de vraag in de bouw. In 2018 worden naar schatting 67.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2017. Dit is lager dan het stijgingspercentage in 2017 (14%). Het aantal verkochte bestaande woningen nam iets af ten opzichte van 2017, maar zit nog ver boven het niveau van voor de crisis waardoor er veel werk is voor de verbouw- en renovatiemarkt. De groei bij de infrasector zet door, mede door het toegenomen aantal nieuwbouwwoningen.

De orderboeken van de bouwbedrijven groeien nog steeds. Enerzijds door het aanbod van werk, anderzijds door het tekort aan personeel. Dit laatste en een tekort aan bouwgrond zijn remmende factoren voor de groei van de productie. Terwijl in het gehele jaar 2017 de totale bouwproductie 5,6% toenam, zal dit in 2018 naar verwachting ongeveer 4% zijn. (ING, Kennis over de economie, Bouwproductie evenaart top van 2008, 26 april 2018).

Bij TABS Holland wordt hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 347 miljoen naar € 373 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is enigszins beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daar staat tegenover dat dit jaar geen eenmalige baten zijn geboekt, waardoor het netto resultaat ten opzichte van vorig jaar iets lager ligt.
De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, vooral als gevolg van stijging van de voorraad. Het aantal fte’s is eveneens toegenomen.
In juni is dividend over 2017 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van € 11,8 miljoen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de ontwikkeling van de resultaten voor heel 2018. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit 9 verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen).

Voor nadere informatie:

Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

RESULTATEN 2017

Zaandam, 22 maart 2018

Resultaten 2017 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Verdere groei resultaten TABS Holland

 • Omzetstijging van 4% tot € 675 miljoen (2016: € 650 miljoen)
 • Kostenstijging 5% ten opzichte van 2016
 • Operationeel resultaat voor bijzondere posten € 43,5 miljoen (2016: € 39,5 miljoen)
 • Nettoresultaat € 34,1 miljoen (2016: € 28,3 miljoen)
 • Resultaat per aandeel € 5,03 (2016: € 4,19)
 • Dividendvoorstel per aandeel € 1,76 (2016: € 0,84)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:

“In 2017 groeide de economie met 3,1%, het herstel werd gedragen door de export, de bedrijfsinvesteringen en het productievolume van de industrie en de bouw. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de groei in de bouw 5% was. Woningbouw kwam hoger uit dan de 5%. Het aantal nieuwbouwwoningen steeg van 55.000 naar 65.000, onvoldoende om de stijging van het aantal huishoudens te compenseren. De krapte op de woningmarkt bleef, met als gevolg sterk stijgende prijzen. Renovatie en verbouw profiteerde van de vele verhuizingen en transformaties van bedrijfsgebouwen naar woningen. Utiliteitsbouw steeg minder met 3,5% en infra bleef steken op 1,5%. De werkgelegenheid in de sector nam fors toe. Tekort aan bouwvakkers en gebrek aan goede bouwterreinen waren ook dit jaar weer beperkende factoren voor de groei. De orderportefeuilles groeiden in alle sectoren. Efficiency wordt steeds belangrijker, het leidt meer dan voorheen tot behoefte bij klanten aan partners met een uitgebreid assortiment en goede service. TABS Holland voorziet graag in die behoefte. Voor het jaar 2018 stijgt het bouwvolume volgens het EIB 4,5%. Woningbouw en -renovatie zullen echter de koppositie overdragen aan utiliteitsbouw en infra.

In 2015 nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en fuseerden de bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). De samenwerking in de backoffice is geïntensiveerd, waardoor er efficiëntie- en synergievoordelen zijn behaald. De doelstelling hierbij is in alle onderdelen gebruik maken van de beste systemen en de best practice om zo de klant maximale service te bieden. De focus lag daarbij steeds op de behoefte van de klanten. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben 2017 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. De medewerkers van TABS Holland hebben goed ingespeeld op het aantrekken van de markt, het was dit jaar hard werken.

In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg: de klant voorop. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en samenwerking in de backoffice. De bedrijven zullen blijven concurreren in de markten waarin zij opereren.”

Toelichting op de resultaten

De Nederlandse economie groeide gedurende 2017 gestaag verder. De bouwsector profiteerde van de goede economie. De omzet van TABS Holland steeg mede daardoor tot € 675 miljoen (2016: € 650 miljoen) en het operationeel resultaat voor bijzondere posten tot € 43,5 miljoen (2016: € 39,5 miljoen). Het netto resultaat was € 34,1 miljoen (2016: € 28,3 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg van 1.396 naar 1.465. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De bankschuld is verder afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in 2017 een tevredenstellend operationeel- en nettoresultaat.

In 2017 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in productie capaciteit. Daarnaast heeft een aantal onroerend goed transacties plaatsgevonden en de implementatie van SAP bij Jongeneel was een belangrijke investering.

Dividend

De onderneming stelt voor om over 2017 dividend uit te keren ter waarde van € 11,9 miljoen, oftewel € 1,76 per aandeel.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen)

De timmerfabriek, Houtindustrie Opmeer, is per 1 maart 2018 verkocht en maakt niet langer deel uit van de activiteiten van TABS Holland.

Voor nadere informatie:

Anne Schouten, telefoon: 075 – 6536 234

René Olsthoorn, telefoon: 075-6536214

Verkoop activiteiten Houtindustrie Opmeer

Zaandam, 1 maart 2018

De directie van TABS Holland heeft het afgelopen jaar opnieuw stilgestaan bij de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarbij is geconcludeerd dat TABS Holland primair een handelsbedrijf is en de focus legt op het leveren van hout, plaat- en bouwmaterialen aan klanten in Nederland en België.
In het verlengde hiervan is vastgesteld dat de activiteiten van Houtindustrie Opmeer niet langer tot de kernactiviteiten behoren en is het besluit genomen deze activiteiten te verkopen. We zijn vervolgens met een aantal partijen in gesprek gegaan over een mogelijke overname van Houtindustrie Opmeer.

We zijn content u thans te kunnen informeren dat wij een akkoord hebben bereikt met een investeerder die bekend is met de markt en de activiteiten in Opmeer wil overnemen. Hiervoor heeft hij een nieuwe B.V. opgericht (Opmeer Kozijnen B.V.), waarin de activiteiten worden ondergebracht. Het bedrijf blijft daarmee zelfstandig opereren en zal in ieder geval bij aanvang niet worden geïntegreerd in een andere bestaande activiteit. De activiteiten van Houtindustrie Opmeer zijn per 1 maart 2018 door de koper overgenomen.

De overname behelst de projectportefeuille, de fabriek en het team van medewerkers, met uitzondering van het management. Wij bedanken Harry en Wendy Groot hartelijk voor de wijze waarop zij ruim 13 jaar het bedrijf hebben geleid.

Met vriendelijke groet,
TABS Holland N.V.

Anne Schouten—————René Olsthoorn
CEOCFO

RESULTATEN EERSTE HALF JAAR 2017

Zaandam, 21 augustus 2017

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2017

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2017

 • Omzetstijging van 3% tot € 347,1 miljoen (H1 2016: € 337,4 miljoen)
 • Kostenniveau 4% hoger dan H1 2016
 • Operationeel resultaat stijgt met 5% naar € 22,8 miljoen (H1 2016: € 21,7 miljoen)
 • Nettoresultaat € 19,6 miljoen (H1 2016: € 18,5 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2016 licht gestegen. De cijfers van het eerste halfjaar 2017 zijn goed te vergelijken met die van 2016, de overgenomen bedrijven Koninklijke Jongeneel, Heuvelman, RET en Astrimex zijn in beide periodes volledig meegenomen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam verder toe door het herstel van de vraag in de bouw. In 2017 worden naar schatting 56.000 nieuwbouw-woningen gerealiseerd, dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2016. Dit is lager dan het stijgingspercentage in 2016 (12%). Het aantal verkochte bestaande woningen zit boven het niveau van voor de crisis. Hierdoor steeg vanzelfsprekend ook de verbouw- en renovatiemarkt. Waar de infrasector vorig jaar nog achterbleef, maakt die nu een inhaalslag.

De orderboeken van de bouwbedrijven groeien nog steeds. Enerzijds door het aanbod van werk, anderzijds door het tekort aan personeel. Dit laatste en een tekort aan bouwgrond zijn remmende factoren voor de groei van de productie. Terwijl in het gehele jaar 2016 de totale bouwproductie 7,6% toenam, zal dit in 2017 naar verwachting ongeveer 4% zijn. (ING, Kennis over de economie, Groei bouwproductie zwakt af, 5 mei 2017).

Bij TABS Holland wordt hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”


Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 337,4 miljoen naar € 347,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daarnaast hebben eenmalige baten en de significant lagere rentelasten het netto resultaat verder gestimuleerd.

De balans is ten opzichte van vorig jaar iets langer geworden, vooral als gevolg van stijging van de voorraad. Het aantal fte’s is eveneens licht toegenomen.

Ondanks de dividendbetaling van € 5,6 miljoen die in juni heeft plaatsgevonden is de bankschuld ten opzichte van vorig jaar met € 23,0 miljoen afgenomen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de ontwikkeling van de resultaten voor heel 2017. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

/          /          /          /          /          /          /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit 11 verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 45 vestigingen, twee Megamat vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen);
 • en timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.
   

Voor nadere informatie:

Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

RESULTATEN 2016

Zaandam, 15 maart 2017

Resultaten 2016 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Verdere groei resultaten TABS Holland

 • Omzetstijging van 54% tot € 650 miljoen (2015: € 422 miljoen)
 • Kostenstijging 50% ten opzichte van 2015
 • Operationeel resultaat voor incidentele posten € 39,5 miljoen (2015: € 24,5 miljoen)
 • Nettoresultaat € 28,3 miljoen (2015: € 15,4 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:
In 2016 groeide de Nederlandse economie met ongeveer 2,5%. De bouwsector profiteerde hiervan, het productievolume groeide sterk. Het was opnieuw de woningbouw die een explosieve groei realiseerde. Net als in 2015 groeide de nieuwbouw fors, maar de herstel- en verbouwproductie nam nog sterker toe. Er werd geprofiteerd van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen en transformaties van kantoren naar woningen, relatief meer activiteit van corporaties in de bestaande voorraad en extra investeringen in duurzaamheid. De werkgelegenheid nam in de sector toe met 10.000 arbeidsjaren.

De vooruitzichten voor 2017 en 2018 zijn eveneens gunstig. Volgens de meest recente rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw blijft de woningbouw de belangrijkste groeisector en trekt de groei geleidelijk ook aan bij de utiliteitsbouw en de infrastructuur. Op middellange termijn (2019-2022) kan de bouwsector een solide groei realiseren van gemiddeld 2% per jaar. Het productieniveau komt dan weer boven het niveau te liggen van voor de crisis.

In september 2015 nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en kwam het nieuwe bedrijf Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) tot stand. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en samenwerken in de backoffice. De bedrijfsnamen zijn gehandhaafd en de bedrijven blijven concurreren in de markten waarin zij opereren.

Vrijwel alle bedrijfsonderdelen van TABS Holland droegen bij aan de groei van de resultaten.  De focus lag op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

De medewerkers van TABS Holland hebben hard gewerkt en goed ingespeeld op de groeiende markt. In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg. We zijn blij met de loyaliteit van onze klanten.”

Toelichting op de resultaten
Het jaar 2016 is het eerste volledige boekjaar voor de nieuwe groep TABS Holland, in de jaarrekening  van 2015 waren de cijfers van de voormalige Deli Building Supplies bedrijven voor slechts vier maanden meegenomen. Dit maakt de vergelijking van de jaren vanzelfsprekend moeilijk. De omzet steeg tot € 650 miljoen (2015: € 422 miljoen) en het operationeel resultaat exclusief incidentele posten tot € 39,5 miljoen (2015: € 24,5 miljoen). Het netto resultaat was € 28,3 miljoen (2015: € 15,4 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was wederom kleiner dan het vorige jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s daalde van 1.400 naar 1.396, bij de voormalige PontMeyer bedrijven was sprake van een lichte toe-name, bij Jongeneel en Astrimex nam het aantal fte iets af, respectievelijk ten gevolge van de verkoop van Jongeneel Projecten en de sluiting van Nivam. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De achtergestelde lening die werd opgenomen voor de financiering van de overname is in 2016 volledig afbetaald. Daarnaast is de bankschuld met 20% afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in haar eerste volledige boekjaar een tevredenstellend operationeel en netto resultaat.

Dividend
De onderneming stelt voor om over 2016 dividend uit te keren ter waarde van € 5,7 miljoen, oftewel € 0,84 per aandeel.

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 45 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 44 vestigingen en twee Megamat vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen);
 • en timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.

Voor nadere informatie
Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234 

Pagina 2 van 5

Thema gemaakt door Anders Norén

error: Content is protected !!