Categories:

19 maart 2013

Operationeel resultaat PontMeyer positief in aanhoudend moeilijke markt

  • Omzet daalt met 12,8% tot € 277,9 miljoen (2011: € 318,7 miljoen)
  • Kostenniveau neemt af met 6,6% (€ 5,0 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór bijzondere posten daalt tot € 0,1 miljoen (2011: € 5,1 miljoen)
  • Reorganisatielast genomen van € 1,3 miljoen
  • Nettoresultaat daalt tot € 2,7 miljoen negatief (2011: € 2,3 miljoen positief)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “Het afgelopen jaar was de markt duidelijk slechter dan toonaangevende instituten zoals het Economisch Instituut voor de Bouw hadden ingeschat. Maar ook sectorrapporten van bijvoorbeeld banken gaven een verwachting voor de bouwmarkt in 2012 die te optimistisch is gebleken. Onze omzet is dan ook gedaald door de verminderde vraag naar hout en bouwmaterialen, bij een gelijkblijvend marktaandeel. We hebben met succes gewerkt aan klantgerichtheid en het werven van nieuwe klanten.

De in 2010 gestarte invoering van een aantal logistieke servicepunten onder de noemer logistieke blauwdruk is in 2012 afgerond. Het aantal plaatsen van waaruit aan klanten bezorgd wordt, is teruggebracht van 35 vestigingen naar 7 logistieke servicepunten. Het aantal medewerkers is door deze efficiencyslag verminderd, waarbij de logistieke service is verbeterd. Bijkomend voordeel van de logistieke blauwdruk is dat de medewerkers en het management van de vestigingen nog meer tijd aan de klant kunnen besteden.

Door aanpassing van de personeelsbezetting aan de markt is het aantal fte’s met 52 afgenomen. Ook is er een nieuwe salarissystematiek ingevoerd voor medewerkers met een boven-CAO functie. Door genoemde wijzigingen zijn personeelskosten, huurkosten en transportkosten structureel verlaagd.”

Toelichting op de resultaten
De ontwikkelingen op de aan- en afvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 277,9 miljoen (2011: € 318,7 miljoen) werd een operationeel resultaat van € 0,1 miljoen positief behaald, in 2011 was dit € 5,1 miljoen positief. Het netto resultaat na belastingen was € 2,7 miljoen negatief (2011: € 2,3 miljoen positief), inclusief een reorganisatievoorziening van € 1,3 miljoen. De voorraden zijn nagenoeg gelijk gebleven en vertegenwoordigen een waarde van € 49,2 miljoen (2011: € 49,0 miljoen). De schade die PontMeyer lijdt door faillissementen van klanten was in 2012 niet groter dan in 2011. De financieringsbehoefte was ultimo 2012 € 56,8 miljoen, dit verschilt nauwelijks van de stand van eind 2011.

De omzetdaling van € 318,7 miljoen naar € 277,9 miljoen is in lijn met de marktdaling. De reorganisatie, de geoptimaliseerde logistieke organisatie en de acties tot vermindering van de overige kosten, hebben tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor het kostenniveau van de onderneming in 2012 verder is gedaald van € 76,0 miljoen naar € 71,5 miljoen, exclusief de eenmalige last voor reorganisatie van € 1,3 miljoen die in het eerste halfjaar is genomen. Dit leverde, gezien de moeilijke marktomstandigheden, een tevredenstellend operationeel resultaat op.

Dividend
De onderneming stelt voor om over 2012 geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten
De onzekerheid over de ingeschatte omvang van het bouwvolume maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor 2013. PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.