Categories:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 11 mei 2021 om 14.00 uur

nog vast te stellen, maar naar alle waarschijnlijkheid virtueel

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 1. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2020
 1. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
 1. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020
 1. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2020 (BIJLAGE)
 1. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2020
 1. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2020
 1. (Her)benoeming van lid van de Raad van Commissarissen (BIJLAGE)
 1. Voorstel voor aanpassing commissarisvergoeding
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Over de punten 4 t/m 9 zal worden gestemd.


Toelichting op de agenda

Toelichting punt 3 van de agenda
Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is opgenomen in het jaarverslag over 2020 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.


Toelichting punt 5 van de agenda
Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 3,95 per uitstaand aandeel.


Toelichting punt 6 van de agenda
Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2020 gevoerde bestuur.


Toelichting punt 7 van de agenda
Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2020 uitgeoefende toezicht.


Toelichting punt 8 van de agenda
Door de Raad van Commissarissen wordt de heer A.L.M. Nelissen – die krachtens het rooster op 11 mei 2021 aftreedt als commissaris – voorgedragen om als commissaris te worden herbenoemd. De heer Nelissen past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. De Raad van Commissarissen is zeer ingenomen met de wijze waarop de heer Nelissen in de afgelopen jaren zijn taak als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft vervuld. Zijn gegevens alsmede de redenen van zijn voordracht zijn aan deze toelichting toegevoegd.

De Algemene Vergadering heeft het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De voordracht wordt gedaan, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet een aanbeveling doet als in de vorige zin bedoeld. Maakt de Algemene Vergadering wel gebruik van dit recht, dan zal zo nodig in een nieuw te houden Algemene Vergadering over de door de Raad van Commissarissen op te stellen voordracht worden gestemd.

Ook de Ondernemingsraad heeft het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen.
De Ondernemingsraad heeft kennisgenomen van de voordracht van de Raad van Commissarissen en heeft medegedeeld de voordracht van de Raad van Commissarissen te ondersteunen.

De Algemene Vergadering kan met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht van de Raad van Commissarissen afwijzen.


Toelichting punt 9 van de agenda

De beloning van commissarissen van TABS Holland is sinds 2014 ongewijzigd.
Onder agendapunt 9 wordt voorgesteld om de vergoeding voor commissarissen in 2021 als volgt aan te passen:

OudNieuw
Commissarisvergoeding€ 20.000€ 23.750
Toelage president-commissaris€ 17.000€ 18.500

De toelage voor de leden van de Auditcommissie en de leden van de Remuneratiecommissie bedraagt € 3.000. Dit bedrag wordt aangehouden.


BIJLAGE bij agendapunt 5

Aan: aandeelhouders TABS Holland N.V.
Betreft: dividend

Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei a.s. staat het voorstel om over het resultaat van 2020 een contant dividend uit te keren aan de aandeelhouders van TABS Holland N.V.

Voor de volledigheid wordt in dit document de procedure toegelicht zoals die van toepassing is, ervan uitgaande dat de algemene vergadering van aandeelhouders instemt met bovengenoemd voorstel.

De planning die wij voor ogen hebben is als volgt:

Dinsdag 11 mei 2021AvA
Vrijdag 14 mei 2021EX-datum
Maandag 17 mei 2021Record datum
Dinsdag 25 mei 2021,
12:00 CEST
Deelnemingsvrijstelling deadline voor aandeel-houders om dit door te geven
aan TABS Holland N.V. Mocht u hiervan geen gebruik maken dan ontvangt u via
uw bankinstelling een dividendnota onder inhouding van de gebruikelijke 15%
dividend-belasting.
Dinsdag 25 mei 2021TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan Van Lanschot Kempen
Wealth Management N.V.
Woensdag 2 juni 2021Payment date

Voor de technische afhandeling van de uitbetaling van dit cash dividend werkt TABS Holland samen met Van Lanschot Kempen. Op basis van de door Van Lanschot Kempen aangereikte dividend informatie, zal Euroclear (Nederland) dit in haar administratie verwerken onder gelijktijdige berichtgeving naar de bankinstellingen met een positie in aandelen TABS Holland N.V. Via uw eigen bankinstelling ontvangt u dan op of net na 2 juni 2021 een dividend(nota) over uw positie in onze aandelen onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Een nadere toelichting op bovenstaande zal indien nodig worden gegeven in de AvA van 11 mei a.s.


BIJLAGE bij agendapunt 8

CURRICULUM VITAE
DRS. A.L.M. (TON) NELISSEN

Leeftijd
Beroep
Bedrag aan aandelen in kapitaal TABS Holland N.V.

: 72 jaar
: zelfstandig adviseur
: nihil

Voormalige functies, voor zover van belang

1983 – 1992

Lid Directie Strukton Groep N.V.. Strukton is werkzaam op het gebied van kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties, utiliteitsbouw en civiele techniek.

1992 – 2006

Lid Raad van Bestuur Dura Vermeer Groep N.V.. Dura Vermeer is actief met ontwikkelen en bouwen op het gebied van woning- en utiliteitsbouw en infrastructuur.

Huidige relevante functies

 • TBI Holdings N.V., voorzitter Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie
 • Van Nieuwpoort Groep N.V., lid Raad van Commissarissen
 • Brainport Development N.V., voorzitter Raad van Commissarissen

Eerdere relevante functies

 • Rijkswaterstaat, lid Raad van Advies
 • VNO-NCW, lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
 • VG Bouw/BouwNed/AVBB/Bouwend Nederland, vice-voorzitter en voorzitter
 • Lid Raad van Commissarissen van APG, Deltares, Vado Beheer

Opleiding

 • Economie, Universiteit van Tilburg
 • Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime en langdurige bestuurservaring alsmede zijn langdurige ervaring in de bouwwereld, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Nelissen als lid en voorzitter een belangrijke bijdrage heeft geleverd en na herbenoeming zal blijven leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.