Categories:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op dinsdag 11 mei 2021 wordt om 14.00 uur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) gehouden. Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus, wordt het naar alle waarschijnlijkheid een virtuele aandeelhoudersvergadering. Hierbij is participatie op afstand mogelijk.

De agenda en de bijbehorende bijlagen zijn te vinden op de website www.tabsholland.nl onder ‘aandeelhouders’ en verkrijgbaar via het secretariaat: 075 – 6536 234 of adrie.van.doorn@ tabsholland.nl.

Toegang en wijze van aanmelding
Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
Indien het aandelen op naam betreft, moet de Raad van Bestuur van het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien de vergaderrechten volgens het bovenstaande worden uitgeoefend door een gevolmachtigde, dient de Raad van Bestuur een schriftelijke volmacht hiervan te ontvangen.
Deze aanmelding of volmacht dient uiterlijk op donderdag 6 mei 2021 vóór 17.00 uur te zijn ontvangen door het directiesecretariaat van TABS Holland (via Postbus 2073, 1500 GB Zaandam of adrie.van.doorn@tabsholland.nl).

De vennootschap zal tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van de aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde aandelen behoren tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon deelgenoot van dit verzameldepot is en zal blijven tot na de vergadering. Deze verklaring dient gedeponeerd te zijn bij Van Lanschot Kempen Wealth Management, uiterlijk op donderdag 6 mei 2021 vóór 17.00 uur (per mail proxyvoting@kempen.nl of per fax 020 – 3489 549), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

De aandeelhouder of gevolmachtigde waarvan de aanmelding is geaccepteerd, ontvangt op vrijdag 7 mei 2021 per e-mail een link naar een registratiewebsite met het verzoek zich te registreren.
Op maandag 10 mei 2021 om 14.00 uur ontvangt de geregistreerde aandeelhouder/ gevolmachtigde per e-mail een link naar de virtuele omgeving van de vergadering. De gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn voor de virtuele omgeving worden tegelijkertijd per sms doorgegeven.
Met de link en de inloggegevens kan de aandeelhouder/gevolmachtigde vervolgens op dinsdag 11 mei om 14.00 uur deelnemen aan de vergadering, tekstueel vragen stellen en stemmen op de te nemen besluiten.

Zaandam, april 2021
Raad van Bestuur van TABS Holland N.V.

Agenda