Categories:

25 maart 2010

  • Omzet daalt met 19,8% tot € 329,5 miljoen (2008: € 411,1 miljoen), volumedaling van 24%
  • Kostenniveau afgenomen met 8,4% (€ 7,9 miljoen)
  • Daling operationeel resultaat vóór afschrijving goodwill en bijzondere posten tot € 3,3 miljoen negatief (2008: € 11,8 miljoen positief)
  • Het netto resultaat na reorganisatievoorziening van € 10,3 miljoen bedraagt € 12,6 miljoen negatief (2008: € 5,3 miljoen positief)
  • De onderneming stelt voor om over 2009 geen dividend uit te keren 

Anne Schouten, voorzitter Raad van Bestuur PontMeyer: “In het jaar 2009 heeft de economische crisis een grote impact gehad op onze sector. De volumes zijn sterk teruggelopen en prijzen stonden onder druk. De aanpassingen die we in de organisatie hebben aangebracht leiden tot productiviteitsverbeteringen, die echter pas in de loop van 2009 zichtbaar werden in de resultaten. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in de vraag hoe we onze klanten het beste kunnen bedienen. Ik ben er van overtuigd dat PontMeyer met de juiste zaken bezig is om de huidige moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Ook in 2010 zullen we de organisatie verder blijven aanpassen, enerzijds om onszelf verder te versterken, anderzijds om ons verder aan te passen aan de verslechterde marktomstandigheden.”

Toelichting op de resultaten
De ontwikkelingen op de afzet- en aanvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 329,5 miljoen (2008: € 411,1 miljoen) werd een operationeel resultaat voor bijzondere posten geboekt van € 3,3 miljoen negatief (2008: € 11,8 miljoen positief). Het netto resultaat na belastingen inclusief bijzondere baten en lasten nam af tot € 12,6 miljoen negatief (2008: € 5,3 miljoen positief). Als bijzondere last werd een reorganisatievoorziening getroffen van € 10,3 miljoen. 

Stringent werkkapitaalbeleid heeft ertoe geleid dat de voorraden zijn teruggebracht van € 66,9 miljoen eind 2008 tot € 51,3 miljoen in 2009. Daarnaast is het aantal debiteurendagen, ondanks de toegenomen debiteurenrisico’s in 2009, niet opgelopen. 
Mede als gevolg hiervan is de financieringsbehoefte per saldo met € 3,1 miljoen afgenomen. 

De voorziening van € 10,3 miljoen is genomen om het reorganisatieplan ten uitvoer te brengen dat begin 2009 is opgesteld. Het plan betreft de vermindering van het aantal medewerkers in alle delen van de organisatie van 1.043 fte’s begin 2009 tot 821 fte’s eind 2010. De reorganisatie heeft tot doel de kosten structureel te verlagen. De uitvoering van de projecten verloopt volgens plan en is inmiddels grotendeels afgerond. Met de Centrale Ondernemingsraad en haar adviseurs zijn de projecten van het plan zorgvuldig doorgenomen. De Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad hebben gezamenlijk presentaties in de hele organisatie gehouden. De noodzaak van de reorganisatie, de inhoud van de reorganisatieprojecten en de toekomst van het bedrijf zijn hierbij aan de orde geweest.

Wijziging Raad van Bestuur
In 2009 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Per 1 januari 2009 is Anne Schouten benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hans Kruijer is per 1 april 2009 afgetreden als CFO van de onderneming. Medio mei is hij opgevolgd door René Olsthoorn.

Dividend
De onderneming stelt voor om over 2009 geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten
De voorspellingen van de bouwproductie geven aan dat de komende jaren zwaar zullen zijn voor bouwbedrijven en hun toeleveranciers. Het herstel van de vraag zal slechts zeer langzaam op gang komen. De verbetering in het vestigingsnetwerk en de organisatie, de verlaging van het kostenniveau door de reorganisatie en de verkorting van de balans verschaffen PontMeyer een sterke uitgangspositie om deze moeilijke marktomstandigheden goed door te komen.
De onzekerheid over de omvang en duur van de daling van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen worden ingeschat, maken het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2010.

PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.