Auteur: admin Page 2 of 6

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op woensdag 15 mei 2019 wordt om 14.00 uur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) gehouden ten kantore van TABS Holland, Symon Spiersweg 17, 1506 RZ te Zaandam.

De agenda en de bijbehorende bijlagen zijn te vinden op de website www.tabsholland.nl onder ‘aandeelhouders’ en verkrijgbaar via het secretariaat: 075 – 6536 234 of adrie.van.doorn@ tabsholland.nl.

Toegang en wijze van aanmelding

Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Indien het aandelen op naam betreft, moet de Raad van Bestuur van het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien de vergaderrechten volgens het bovenstaande worden uitgeoefend door een gevolmachtigde, dient de Raad van Bestuur een schriftelijke volmacht hiervan te ontvangen.

Deze aanmelding of volmacht dient uiterlijk op vrijdag 10 mei 2019 vóór 17.00 uur te zijn ontvangen op bovengenoemd adres.

De vennootschap zal tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van de aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde aandelen behoren tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon deelgenoot van dit verzameldepot is en zal blijven tot na de vergadering. Deze verklaring dient gedeponeerd te zijn bij Kempen & Co uiterlijk op vrijdag 10 mei 2019 vóór 17.00 uur (per mail proxyvoting@kempen.nl of per fax 020 – 3489 549), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

Zaandam, april 2019

Raad van Bestuur van TABS Holland N.V.

RESULTATEN 2018

Zaandam, 20 maart 2019

Resultaten 2018 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Verdere groei resultaten TABS Holland

 • Omzetstijging van 6,7% tot € 720 miljoen (2017: € 675 miljoen)
 • Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 4,5% ten opzichte van 2017
 • Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 49,5 miljoen (2017: € 43,5 miljoen)
 • Nettoresultaat € 32,7 miljoen (2017: € 34,1 miljoen)
 • Resultaat per aandeel € 4,83 (2017: € 5,03)
 • Dividendvoorstel per aandeel € 1,76 (2017: € 1,76)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:

In 2017 groeide de Nederlandse economie met 2,9%, in 2018 vlakte dit iets af naar +2,6%, maar het productievolume van de industrie en de bouw nam nog fors toe. Het Economisch Instituut voor de Bouw geeft aan dat de groei in de bouw 6,5% was. De nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg sterk met 9%. Herstel en verbouw profiteerde met een plus van 5% van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen en transformaties van bedrijfsgebouwen naar woningen, ook was er meer activiteit van corporaties en extra investeringen in duurzaamheid.

De omzet van TABS Holland steeg mede daardoor tot € 720 miljoen (2017: € 675 miljoen) en het netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten tot € 49,5 miljoen (2017: € 43,5 miljoen). Het nettoresultaat was € 32,7 miljoen (2017: € 34,1 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg van 1.465 naar 1.508. De kosten stegen vooral door het toegenomen volume. De bankschuld is verder afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in 2018 een tevredenstellend operationeel- en nettoresultaat.

In 2018 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in productiecapaciteit. Ook is geïnvesteerd in een groot zonne-energieproject op het terrein aan de Symon Spiersweg in Zaandam.

De onderneming stelt voor om over 2018 dividend uit te keren ter waarde van € 11,9 miljoen, oftewel € 1,76 per aandeel.

De komende jaren blijft beschikbaarheid van arbeidskrachten in de uitvoerende bouw een uitdaging, met name door de krappe arbeidsmarkt. Mede hierdoor wordt efficiency steeds belangrijker. Bedrijven in de bouw hebben daardoor behoefte aan partners met een uitgebreid assortiment en goede service. TABS Holland voorziet graag in die behoefte. De website van PontMeyer is in 2018 volledig vernieuwd en Jongeneel startte met Jongeneel Services. Dit helpt klanten om beter en efficiënter te bouwen.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). De doelstelling is TABS Holland-breed gebruik maken van de beste systemen en de best practices om zo de klant maximale service te bieden. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben 2018 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. De medewerkers van TABS Holland hebben goed ingespeeld op het verder aantrekken van de markt.

In 2019 gaan we door op de ingeslagen weg: de klant voorop. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en optimale samenwerking in de backoffice.”

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen)

Voor nadere informatie: René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

RESULTATEN EERSTE HALF JAAR 2018

Zaandam, 28 augustus 2018

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2018

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2018

 • Omzetstijging van 7% tot € 373 miljoen (H1 2017: € 347 miljoen)
 • Kostenniveau 8% hoger dan H1 2017
 • Operationeel resultaat stijgt met 18% naar € 27 miljoen (H1 2017: € 23 miljoen)
 • Nettoresultaat € 19,4 miljoen (H1 2017: € 19,6 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam verder toe door het herstel van de vraag in de bouw. In 2018 worden naar schatting 67.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2017. Dit is lager dan het stijgingspercentage in 2017 (14%). Het aantal verkochte bestaande woningen nam iets af ten opzichte van 2017, maar zit nog ver boven het niveau van voor de crisis waardoor er veel werk is voor de verbouw- en renovatiemarkt. De groei bij de infrasector zet door, mede door het toegenomen aantal nieuwbouwwoningen.

De orderboeken van de bouwbedrijven groeien nog steeds. Enerzijds door het aanbod van werk, anderzijds door het tekort aan personeel. Dit laatste en een tekort aan bouwgrond zijn remmende factoren voor de groei van de productie. Terwijl in het gehele jaar 2017 de totale bouwproductie 5,6% toenam, zal dit in 2018 naar verwachting ongeveer 4% zijn. (ING, Kennis over de economie, Bouwproductie evenaart top van 2008, 26 april 2018).

Bij TABS Holland wordt hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 347 miljoen naar € 373 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is enigszins beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daar staat tegenover dat dit jaar geen eenmalige baten zijn geboekt, waardoor het netto resultaat ten opzichte van vorig jaar iets lager ligt.
De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, vooral als gevolg van stijging van de voorraad. Het aantal fte’s is eveneens toegenomen.
In juni is dividend over 2017 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van € 11,8 miljoen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de ontwikkeling van de resultaten voor heel 2018. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit 9 verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen).

Voor nadere informatie:

Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234

RESULTATEN 2017

Zaandam, 22 maart 2018

Resultaten 2017 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Verdere groei resultaten TABS Holland

 • Omzetstijging van 4% tot € 675 miljoen (2016: € 650 miljoen)
 • Kostenstijging 5% ten opzichte van 2016
 • Operationeel resultaat voor bijzondere posten € 43,5 miljoen (2016: € 39,5 miljoen)
 • Nettoresultaat € 34,1 miljoen (2016: € 28,3 miljoen)
 • Resultaat per aandeel € 5,03 (2016: € 4,19)
 • Dividendvoorstel per aandeel € 1,76 (2016: € 0,84)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:

“In 2017 groeide de economie met 3,1%, het herstel werd gedragen door de export, de bedrijfsinvesteringen en het productievolume van de industrie en de bouw. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de groei in de bouw 5% was. Woningbouw kwam hoger uit dan de 5%. Het aantal nieuwbouwwoningen steeg van 55.000 naar 65.000, onvoldoende om de stijging van het aantal huishoudens te compenseren. De krapte op de woningmarkt bleef, met als gevolg sterk stijgende prijzen. Renovatie en verbouw profiteerde van de vele verhuizingen en transformaties van bedrijfsgebouwen naar woningen. Utiliteitsbouw steeg minder met 3,5% en infra bleef steken op 1,5%. De werkgelegenheid in de sector nam fors toe. Tekort aan bouwvakkers en gebrek aan goede bouwterreinen waren ook dit jaar weer beperkende factoren voor de groei. De orderportefeuilles groeiden in alle sectoren. Efficiency wordt steeds belangrijker, het leidt meer dan voorheen tot behoefte bij klanten aan partners met een uitgebreid assortiment en goede service. TABS Holland voorziet graag in die behoefte. Voor het jaar 2018 stijgt het bouwvolume volgens het EIB 4,5%. Woningbouw en -renovatie zullen echter de koppositie overdragen aan utiliteitsbouw en infra.

In 2015 nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en fuseerden de bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). De samenwerking in de backoffice is geïntensiveerd, waardoor er efficiëntie- en synergievoordelen zijn behaald. De doelstelling hierbij is in alle onderdelen gebruik maken van de beste systemen en de best practice om zo de klant maximale service te bieden. De focus lag daarbij steeds op de behoefte van de klanten. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben 2017 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. De medewerkers van TABS Holland hebben goed ingespeeld op het aantrekken van de markt, het was dit jaar hard werken.

In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg: de klant voorop. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en samenwerking in de backoffice. De bedrijven zullen blijven concurreren in de markten waarin zij opereren.”

Toelichting op de resultaten

De Nederlandse economie groeide gedurende 2017 gestaag verder. De bouwsector profiteerde van de goede economie. De omzet van TABS Holland steeg mede daardoor tot € 675 miljoen (2016: € 650 miljoen) en het operationeel resultaat voor bijzondere posten tot € 43,5 miljoen (2016: € 39,5 miljoen). Het netto resultaat was € 34,1 miljoen (2016: € 28,3 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg van 1.396 naar 1.465. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De bankschuld is verder afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in 2017 een tevredenstellend operationeel- en nettoresultaat.

In 2017 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in productie capaciteit. Daarnaast heeft een aantal onroerend goed transacties plaatsgevonden en de implementatie van SAP bij Jongeneel was een belangrijke investering.

Dividend

De onderneming stelt voor om over 2017 dividend uit te keren ter waarde van € 11,9 miljoen, oftewel € 1,76 per aandeel.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen)

De timmerfabriek, Houtindustrie Opmeer, is per 1 maart 2018 verkocht en maakt niet langer deel uit van de activiteiten van TABS Holland.

Voor nadere informatie:

Anne Schouten, telefoon: 075 – 6536 234

René Olsthoorn, telefoon: 075-6536214

Verkoop activiteiten Houtindustrie Opmeer

Zaandam, 1 maart 2018

De directie van TABS Holland heeft het afgelopen jaar opnieuw stilgestaan bij de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarbij is geconcludeerd dat TABS Holland primair een handelsbedrijf is en de focus legt op het leveren van hout, plaat- en bouwmaterialen aan klanten in Nederland en België.
In het verlengde hiervan is vastgesteld dat de activiteiten van Houtindustrie Opmeer niet langer tot de kernactiviteiten behoren en is het besluit genomen deze activiteiten te verkopen. We zijn vervolgens met een aantal partijen in gesprek gegaan over een mogelijke overname van Houtindustrie Opmeer.

We zijn content u thans te kunnen informeren dat wij een akkoord hebben bereikt met een investeerder die bekend is met de markt en de activiteiten in Opmeer wil overnemen. Hiervoor heeft hij een nieuwe B.V. opgericht (Opmeer Kozijnen B.V.), waarin de activiteiten worden ondergebracht. Het bedrijf blijft daarmee zelfstandig opereren en zal in ieder geval bij aanvang niet worden geïntegreerd in een andere bestaande activiteit. De activiteiten van Houtindustrie Opmeer zijn per 1 maart 2018 door de koper overgenomen.

De overname behelst de projectportefeuille, de fabriek en het team van medewerkers, met uitzondering van het management. Wij bedanken Harry en Wendy Groot hartelijk voor de wijze waarop zij ruim 13 jaar het bedrijf hebben geleid.

Met vriendelijke groet,
TABS Holland N.V.

Anne Schouten—————René Olsthoorn
CEOCFO

Page 2 of 6

Thema gemaakt door Anders Norén